Bouw recreatiewoning in bebouwingsvrije zone

05-12-2017, 21:50 | Lezersnieuws | L. van der Graaff

Op bungalowpark Oase (Looweg 12, Ermelo) vinden bouwactiviteiten plaats in afwijking van de verleende bouwvergunning. Opvallend: er wordt gebouwd in de zgn. 'bebouwingsvrije zone'. Dit is een strook grond tussen een bungalowpark/camping en een ander park of tussen een openbare weg. Dit is hier het geval, zodat volgens het bestemmingsplan de bebouwingsvrije zone 10 meter bedraagt.

Na enkele pogingen (via telefoon/email) om opheldering hebben wij op 27 september jl. de kwestie schriftelijk aan het College van B. en W. voorgelegd. Helaas zonder enig resultaat.

Op 29-09-2017 hebben wij nogmaals gevraagd handhavend op te treden.

De gemeente heeft ons wel medegedeeld, dat er geen nieuwe vergunning was verleend en dat de vergunning van 2016 niet was gewijzigd. Wel is er nog sprake van "nader onderzoek ".

Het verbaasd ons dat de gemeente slechts "de zaak in onderzoek heeft" maar ons niet duidelijk kan maken waarom in afwijking van de verleende vergunning gebouwd mag worden en geen bouwstop wordt opgelegd. Tot op heden is ons handhavingsverzoek niet beantwoord.

Een verzoek bij de Rechtbank Gelderland om via een voorlopige voorziening alsnog een bouwstop op te leggen had geen resultaat, omdat de gemeente eerst een besluit moet nemen over de rechtmatigheid van de bouw.

Via de rechtbank kwamen wij wel in het bezit van een gewijzigde bouwtekening, gedateerd 17 oktober 2017. Dus 3 weken na ons verzoek om handhaving. Op deze gewijzigde tekening is een extra uitbouw getekend met de toevoeging: vergunningsvrij.

Een door ons ingeschakelde advocaat kon niet gedaan krijgen, dat de gemeente een beslissing op ons handhavingsverzoek heeft genomen.

Dit is vooral opmerkelijk, omdat in een email van 2 november 2017 de gemeente stelt: "In het Besluit Omgevingsrecht is bepaald dat er in strijd met het bestemmingsplan vergunningsvrij mag worden gebouwd".

De gemeente herhaald wederom dat "zij nog aan het onderzoeken is of aan de geldende voorwaarden wordt voldaan". Met de toezegging dat binnen de wettelijke termijnen een besluit genomen zal worden op het handhavingsverzoek.

Op 16 november 2017 deelt de gemeente ons mee, dat zij de beslistermijn heeft verlengd. Hiervoor wordt verwezen naar bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht. De reden waarom een nieuwe termijn van 8 weken noodzakelijk is, wordt niet vermeld.

Met mogelijk tot gevolg (als de vorst niet invalt), dat het bouwwerk dan geheel gereed is.