• Archief BDUmedia

College Ermelo op vingers getikt door Raad van State

ERMELO Het Ermelose college van burgemeester en wethouders moet een nieuw besluit nemen als het gaat om het verzoek handhavend op te treden tegen palletfabriek Ten Hove. Dat is beslist door de Raad van State.

Wijnand Kooijmans

Het besluit van het college niet handhavend op te treden is door het hoogste Nederlandse rechtscollege vernietigd. Het college moet binnen twaalf weken een nieuw besluit nemen met daarin een betere motivering van de afwijzing. Het huidige besluit is onzorgvuldig genomen, zo wordt geoordeeld. Tegen het nieuwe besluit kan uitsluitend beroep worden ingesteld bij de Raad van State dat daarmee een efficiënte afdoening van het geschil wil bewerkstelligen.

Het verzoek handhavend op te treden is gericht tegen illegale opslag door de pallethandel en het neerzetten van een gebouw zonder vergunning. Dat verzoek, ook in beroep afgewezen. Volgens het college was er zicht op legalisering. De rechtbank stelde de indieners van het verzoek handhavend op te treden echter in het gelijk. Volgens de rechter is het maar de vraag of legalisatie mogelijk is gezien de ligging van het bedrijf dicht bij Natura 2000 gebied.

Voor het college reden tegen de uitspraak van de rechtbank beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Onder meer is de gemeente van mening dat één van de appellanten geen direct belanghebbende is. Ook is aangevoerd dat het college wel handhavend is opgetreden tegen de opslag van pallets en daarmee de illegale situatie op dit punt is beëindigd.

De Raad van State is echter van oordeel dat de rechtbank die betrokkene terecht heeft aangemerkt als belanghebbende en het college daarmee in de fout is gegaan. De gemeente voert aan dat zowel voor de opslag van pallets als de bio-energiecentrale aanvragen zijn ingediend om een omgevingsvergunning te verlenen. Het college heeft hierover nog geen besluit genomen. Op korte termijn wordt antwoord verwacht op de vraag of verplaatsing van het bedrijf haalbaar is of dat het een definitieve bestemming krijgt op de huidige locatie.

Door het hoogste rechtscollege wordt echter de uitspraak van de rechtbank overgenomen dat met het indienen van de aanvragen voor een vergunning er geen concreet zicht is op legalisering. Onder meer speelt mee dat de gemeenteraad zich nog niet heeft uitgesproken over de bereidheid een verklaring van geen bezwaar af te geven. Ook is onbekend of de mogelijke effecten op het aangrenzende Natura 2000 gebied een verklaring van geen bedenkingen vereist van Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Aan de toezegging van het college dat de bedrijfsactiviteiten positief worden bestemd in het bestemmingsplan kan de palletfabriek, zo oordeelt de Raad van State, ook geen rechten ontlenen. Er had dan een bestemmingsplan ter inzage moeten liggen waarin de legalisatie is opgenomen. Dat is niet het geval geweest.

In een nadere toelichting is door het college aangevoerd dat het bedrijf aanzienlijke kosten heeft gemaakt voor onder meer verplaatsing van de pallets en de aanleg van een alternatief verwarmingssysteem. De Raad van State is echter met een appellant van mening dat het college zich daarbij te veel heeft laten leiden door de financiële belangen van de pallethandel.

Het college is daarmee voorbij gegaan aan het algemeen belang dat is gediend met handhaving, de belangen van betrokkenen, het gemeentelijk handhavingsbeleid en de geplande ontwikkeling van het gebied. Aangegeven wordt dat de pallethandel willens en wetens de planregels heeft overschreden. Door één van de bezwaarden is tevens aangevoerd at een illegale situatie gedogen moet zijn verbonden aan een tijdslimiet terwijl het college in feite deze situatie onbeperkt gedoogd.