• Roos Koole

Compensatie voor chronisch zieken

ERMELO Chronisch zieken en mensen met een beperking komen in aanmerking voor een compensatie van 250 euro. Dat is althans het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders donderdag voorlegt aan de gemeenteraad. In aanmerking voor de regeling komen mensen die drie jaar achtereen hun eigen risico volledig hebben opgemaakt.

Wijnand Kooijmans

Daarnaast moeten ze een inkomen hebben beneden de 130 procent van de bijstandsnorm. De regeling komt in de plaats van de twee bestaande regelingen die in 2014 zijn stopgezet door de Rijksoverheid. Daarmee werden de meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten gecompenseerd. Het Rijk wilde naar een vorm van compensatie die beter is toegesneden op de persoonlijke situatie van inwoners. Gemeenten moeten op dit punt maatwerk leveren naast een fiscale regeling voor zorgkosten.

Via het gemeentefonds is hiervoor aan gemeenten ook extra geld toegekend. Aanvragen, indien de raad akkoord gaat, voor 1 juli 2018 worden ingediend. De regeling is met terugwerkende kracht zodat de vergoeding geldt over 2017. Met het voorstel komt het college tegemoet aan een motie die in september van dit jaar is aangenomen door de Ermelose gemeenteraad. De extra bijdrage van het Rijk, een bedrag van 257.000 euro, moet hiervoor worden aangewend.

ZORGUITGAVEN Door het Nibud is onderzoek gedaan naar de zorgkosten van chronisch zieken en mensen met een beperking. Hieruit blijkt dat de kosten, als gevolg van het afschaffen van de rijksregelingen, de afgelopen vijf jaar zijn gestegen. Door het college wordt gekozen voor een termijn van drie jaar omdat hierdoor het beste kan worden getoetst wat de zorgkosten zijn in combinatie met een laag inkomen. Een doktersverklaring of een medische keuring tonen aan dat de aanvrager chronisch ziek is of beperkt is maar meer niet. De aanvrager moet aantonen dat de afgelopen drie jaar het verplicht eigen risico is opgemaakt.

FACTUREN Daarnaast moeten de facturen worden overlegd waaruit blijkt dat de zorgkosten van minimaal 250 euro daadwerkelijk zijn gemaakt. Hiermee wijkt Ermelo af van het beleid dat wordt gevoerd door de gemeente Harderwijk binnen de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Harderwijk kent deze verplichtingen niet. Volgens Klappe is de bewijslast wel noodzakelijk in verband met de eisen die worden gesteld in de participatiewet. Daarin is opgenomen dat gemeenten alleen kosten mogen vergoeden waarvan vast staat dat ze daadwerkelijk zijn gemaakt. Kortweg gezegd: mensen niet mogen worden geloofd op hun mooie blauwe ogen. Zeewolde, de derde deelnemer aan Meerinzicht, kent geen vergoeding voor chronisch zieken en mensen met een handicap.

PROGNOSE Er is een prognose gemaakt dat rond de 565 mensen per jaar een beroep kunnen doen op de nieuwe regeling. Daarmee komt het uit te geven bedrag op 142.000 euro met daarnaast 46.000 euro aan kosten om de regeling uit te voeren. Dat Ermelo een zorgdorp is maakt dat verhoudingsgewijs meer aanvragen worden ingediend dan in een vergelijkbare gemeente.