• Het paars gestreepte gebied is verontreinigd met onder meer asbest.

    gemeente Ermelo

Deel Zanderij is vervuild met asbest

ERMEO Op het terrein van de voormalige vuilstort De Zanderij in Ermelo is zowel bovengrond als in de bodem sporen van asbest aangetroffen.

Wijnand Kooijmans

Voor het college van burgemeester en wethouders reden het gebied onmiddellijk af te sluiten met hekken en borden verboden toegang. In het betreffende gebied, met aangeplant bos, worden regelmatig honden uitgelaten maar spelen ook kinderen. Direct gevaar voor de volksgezondheid is er niet, het risico dat asbestvezels worden ingeademd ligt onder de blootstellingsnorm.

ONDERZOEK De verontreiniging kwam aan het licht tijdens een onderzoek dat is uitgevoerd in verband met mogelijke ontwikkelingen in het gebied. Het gaat dan onder meer om de aanleg van een waterberging en het eventueel verleggen van de Oude Telgterweg. Ook wordt in de directe omgeving het nieuwe sportcomplex Calluna gebouwd met zwembad en sporthal. Of de vondst gevolgen heeft voor de bouw van dit complex is nog niet bekend.

Het college is dinsdag op de hoogte gebracht van de verontreiniging van het terrein. Op advies van de Omgevingsdienst Noord Veluwe is onmiddellijk actie ondernomen door het gebied af te zetten. Aan twee zijden stonden al hekken, daarnaast moest nog eens vierhonderd meter extra aan hekken worden geplaatst. Het gaat om een gedeelte van het terrein tussen de spoorlijn, Oude Telgterweg en sportpark De Zanderij.

SPOREN Op de grond zijn mogelijke sporen van asbest aangetroffen. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre dit daadwerkelijk het geval is. In de grond zijn, naast asbest, andere verontreinigde stoffen aangetroffen. Het gaat onder meer om zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. Stoffen die regelmatig voorkomen op stortplaatsen.

De vuilstort op de Zanderij is in gebruik geweest van 1940 tot 1970. Asbest mocht in deze periode gewoon worden gestort. Inmiddels is er wel een saneringswet voor stortplaatsen, maar deze stort valt hier niet onder. Wel is er meerdere malen onderzoek gedaan naar mogelijke verontreiniging van het grondwater. Daarvan bleek in de praktijk echter geen sprake.

BRIEF De direct omwonenden zijn door de gemeente per brief geïnformeerd over de vondst van de verontreinigde stoffen. Inwoners die vragen hebben kunnen terecht op de gemeentelijke website www.ermelo.nl/zanderij. Ook kan vanaf komende maandag met de gemeente worden gebeld of kan eventueel informatie worden ingewonnen via de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst.

Door de VVD is opheldering gevraagd aan het college. Dit gezien verontruste ouders van wie de kinderen in het gebied hebben gespeeld. Maar ook waarom de vervuiling niet eerder bekend was.