• Gemeenteraad wil pand en grond GGz Centraal niet aankopen.

    Wijnand Kooijmans

Geen aankoop gebouw GGz

ERMELO De gronden en het pand van GGz Centraal aan de westzijde van het Ermelose gemeentehuis passen nu en in de toekomst niet in de gemeentelijke plannen. Dat vindt de meerderheid van de gemeenteraad die de benodigde miljoen euro voor de aankoop uit de begroting heeft geschrapt.

Wijnand Kooijmans

 

Het college van burgemeester en wethouders wilde de mogelijkheid tot aankoop openhouden omdat de grond van de buren maar eenmaal te koop is. Volgens wethouder Jan van Eijsden past de huidige bestemming 'zorg' de gemeente minder. Eventueel zouden pand en grond betrokken kunnen worden bij de plannen voor het Huis van Bestuur en Cultuur. Maar een ruime meerderheid van de raad denkt hier anders over.

 

RESERVEREN De raad heeft daarnaast het bedrag van honderdduizend euro geschrapt dat het college wilde reserveren. Het college wilde dit onder meer reserveren om als een soort bruidsschat mee te geven aan het nieuwe college dat aantreedt na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. VVD, ChristenUnie en CDA vinden dit echter niet nodig.

De raad wil ook dat de rente van de tarieven voor de begraafplaats weer worden toebedeeld aan de kosten van de begraafplaats zelf. Doel is te bereiken dat de tarieven hierdoor niet of minder snel moeten stijgen omdat bij de begraafrechten wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief. Hiermee lost de raad tevens een wens in van de ruim drieduizend leden van de Coöperatieve Uitvaart Vereniging De Varenhof. Gespaarde rente moet worden besteed aan toekomstig onderhoud van de begraafplaats.

 

STARTERSLENINGEN Op het gebied van huisvesting heeft de raad unaniem het college opgedragen in het najaar te komen met een raadsvoorstel dat de mogelijkheden voor startersleningen moet vergroten. De focus van de starterslening moet, wat betreft de raad, liggen op bestaande woningen, Ermelose starters en mensen met een economische binding met Ermelo. Doel is jongeren grotere kansen te bieden een woning te kunnen kopen en hen daarmee de kans te geven in Ermelo woonachtig te blijven.

De laatste startersleningen die door de gemeente zijn verstrekt, zijn door loting toegewezen. Het beschikbare budget was ontoereikend om de vele aanvragen te honoreren. In het voorstel moet het college tevens aangeven hoeveel geld extra nodig is om de voortgang van de startersleningen niet te belemmeren.

WINKELRUIMTE Geen steun van een raadsmeerderheid is er voor een motie van SGP, Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo waarin het college wordt gevraagd zich actief in te zetten om leegstaande winkelruimte te laten benutten voor bewoning. Veelal omdat de winkels al een bestemming 'wonen' hebben.

De meerderheid van de raad vindt het vinden van voldoende woonruimte van belang, maar wil het initiatief overlaten aan de eigenaren van de betreffende panden. Mede omdat, zoals ook wethouder Jan van den Bosch aangaf, dit te veel tijd kost van het ambtelijk apparaat.