• De meeste agrarische bedrijven staan op slot als het gaat om uitbreiding van het aantal dieren. (archieffoto BDU)

    BDU Media

Geen toename ammoniak Horst-Noord

ERMELO In het bestemmingsplan Horst-Noord van de gemeente Ermelo is opgenomen dat agrarische bedrijven in principe alleen meer vee mogen houden indien dit niet leidt tot een toename van de uitstoot van ammoniak. Het college van burgemeester en wethouders kan hierop alleen een uitzondering maken wanneer het plan niet in strijd is met alle bestaande regelgeving.

Wijnand Kooijmans

In het plan zijn door de gemeente vooral bestaande situaties vastgelegd, zoals de uitbreiding van sportpark De Adelaar aan de Buitenbrinkweg met twee velden en een parkeerplaats. In het nu nog geldende bestemmingsplan is de maximale inhoud van agrarische bedrijfswoningen zeshonderd kubieke meter. Wijzigingen in het bouwbesluit maken dat de omvang van de woningen daardoor zeer wordt beperkt. Om deze reden heeft het college besloten de maximale inhoud met honderdvijftig kubieke meter te vergroten. Dat sluit ook aan bij recente bestemmingsplannen die zijn opgesteld, zoals voor het Tonselse Veld.

In tegenstelling tot het huidige bestemmingsplan is in het nieuwe plan de bestemming 'tuin' opgenomen. Dit voorkomt dat er gebouwen in tuinen verrijzen. Een kleine uitbouw van bestaande woningen in de vorm van een erker is wel toegestaan. Doel is te bereiken dat de bestaande tuinenstructuur langs de wegen in het gebied blijft bestaan. Daaraan wordt door het college veel waarde gehecht.

In het plan is ook een sloop- en herbouw regeling opgenomen. Op diverse plaatsen, voornamelijk langs de Buitenbrinkweg, de verbindingsweg tussen rijksweg A28 en Ermelo, staan oude bijgebouwen die niet meer in gebruik zijn. Wanneer een eigenaar tot sloop besluit mag vijftig procent van de gesloopte oppervlakte worden teruggebouwd. Dit bovenop de bestaande rechten voor het bouwen van bijgebouwen. Hiermee wordt, zo zegt wethouder Jan van den Bosch, bereikt dat de verstening van het buitengebied verminderd. "Hierdoor verbetert het aanzien van het gebied en dat is voor ons een belangrijk item."

Op dit moment zijn er bij de gemeente Ermelo niet veel plannen van bewoners bekend die willen bouwen. Indien tijdens de inspraakperiode alsnog initiatieven worden ingediend wil de gemeente bezien of deze alsnog in het bestemmingsplan Horst-Noord kunnen worden meegenomen.

Met het plan voldoet de gemeente aan de eis dat bestemmingsplannen eenmaal in de tien jaar worden herzien. Wanneer deze termijn wordt overschreden mag een gemeente bijvoorbeeld geen legeskosten meer in rekening brengen wanneer verzoeken worden ingediend het bestemmingsplan te wijzigen.