Helikopter laagvlieggebied Veluwerandmeren gehandhaafd

REGIO - De vereniging Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de vereniging Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Noordwest Veluwe (VNV en KNNV) in Harderwijk zijn door de Raad van State niet in het gelijk gesteld. Zij tekenden beroep aan bij de Raad van State tegen de vergunning die de Staatssecretaris van Economische Zaken in 2012 verleende voor helikopterlaagvlieggebieden boven of nabij Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten, waaronder de Veluwerandmeren. VNV en KNNV betoogden dat ten onrechte geen onderzoek is gedaan naar de mogelijke effecten op de tafeleend en de smient in de Veluwerandmeren.Ten aanzien van de smient is echter in een voortoets geconcludeerd dat voor deze soort geen nadere beoordeling nodig is. VNV en KNNV hebben volgens de RvS niet voldoende kunnen onderbouwen waarom deze conclusie onjuist zou zijn. Voor de tafeleend is volgens de staatssecretaris per ongeluk een beoordeling van de mogelijke effecten niet uitgevoerd. De effecten op de tafeleend zijn alsnog onderzocht. RvS concludeert dat nu het ontbrekende onderzoek naar de tafeleend alsnog is verricht, en niet is gebleken dat gebreken kleven aan het besluit, de rechtsgevolgen van dit besluit in stand blijven.