• Lex van Lieshout ANP

Inwoners Ermelo gaan flink meer betalen

ERMELO Een gemiddeld huishouden in Ermelo gaan komende jaar tussen de 40 en 45 euro extra aan onroerendzaakbelasting betalen. Met de verhoging van dit jaar en de verwachte verhoging in 2021 betekent dit dat de lasten voor een huishouden in drie jaar in totaliteit met ruim honderd euro omhoog gaan.

Wijnand Kooijmans

De stijging is noodzakelijk in verband met de verslechterde financiële positie van de gemeente. Bij het opstellen van de begroting 2019-2022 werd er nog van uitgegaan dat deze tot en met 2021 sluitend was en in 2022 een tekort ontstaat van 2,4 miljoen. Inmiddels is duidelijk dat het tekort in 2022 oploopt tot drie miljoen euro en voor 2020 en 2021 er een tekort wordt verwacht van achthonderdduizend euro.

INGRIJPEN Dat maakt dat ingrijpen nodig is om Ermelo de status van een gezonde financiële gemeente te doen behouden. Van belang hiervoor is mede de uitkomst van de kerntakendiscussie die momenteel door de gemeenteraad wordt gevoerd. Wat behoort wel tot de directe taken van de gemeente en wat niet? Burgemeester André Baars verwacht niet dat de uitkomst van deze discussie al bekend is voor de begroting voor 2020 moet worden opgesteld.

GEWAARSCHUWD Wethouder Wouter Vogelsang zegt dat in 2016 al is gewaarschuwd voor financieel minder jaren voor de gemeente. Op dat moment is er weinig mee gedaan. Ook in 2017 is afgezien van belastingverhoging. Helemaal vreemd vindt de wethouder dat niet omdat er verkiezingen voor de gemeenteraad aan zaten te komen. Maar ook voor 2019 zijn de lasten niet genoeg verhoogd. Dat betekent dat de raad, zo zegt Vogelsang, nu een uitdaging staat te wachten.

UITGAVEN Het betekent dat moet worden gekeken hoe de eigen inkomsten kunnen worden vergroot en de uitgaven verminderd. Wat dat betreft is de meicirculaire van het Rijk niet met gejuich ontvangen door het college van burgemeester en wethouders. De eerste indruk is dat er minder geld wordt ontvangen van het Rijk. Een definitieve berekening van de gevolgen moet echter nog plaatsvinden.

De eventuele extra gelden voor de jeugdzorg zijn in de kadernota voor 2020 nog niet meegenomen. De verwachting is echter dat dit maar gaat om een druppel op de gloeiende plaat. De algemene reserves van de gemeente zijn daarnaast dusdanig teruggelopen dat daaruit ook geen grote bedragen meer zijn in te zetten voor de realisering van projecten.

HONDENBELASTING Eén van de concrete maatregelen die door het college wordt voorgesteld, is het afschaffen van de hondenbelasting uit te stellen tot 2021. Dit om de verhoging van de onroerendzaakbelasting in 2010 niet hoger te doen uitkomen dan in totaal 17 procent. Anders moet de ozb nog eens extra met vijf procent moet worden verhoogd. De onroerendzaakbelasting voor niet woningen wordt, conform afspraken, met niet meer dan twee procent verhoogd.

Voor de gemeente geldt ook dat vanaf 2022 geen precariorechten meer mogen worden geheven. De hoop bestaat dat netbeheerders het financiële voordeel dat zij hiervan hebben aanwenden om de vaste lasten voor gebruikers te verlagen.