• Het zebrapad naar de Boni wordt verhoogd aangelegd

    Wijnand Kooijmans

Kerkdennen wordt 30 km-zone

ERMELO Het bedrijventerrein Kerkdennen in Ermelo gaat ingericht worden als 30 km-zone. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe een ontwerp-verkeersbesluit genomen.

Wijnand Kooijmans

Het aanpassen naar een 30 km-zone geldt voor de wegen Kerkdennen, Herderlaan en Steynlaan. Wat deze laatste weg betreft, gaat het om het gedeelte vanaf de Herderlaan-Oude Telgterweg. In het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is opgenomen dat verblijfsgebieden worden ingericht als 30 km-zone. Voor Kerkdennen was dit nog niet gebeurd.

Voor de invoering moeten borden en markeringen worden aangebracht. Maar ook zijn snelheidsbeperkende maatregelen nodig. Zo wordt bij Calluna een uitritconstructie aangebracht en wordt het zebrapad bij de Boni verhoogd zodat deze meer opvalt.

WEGGEBRUIKERS Dat Kerkdennen nog niet is ingericht als 30 km-zone kan tot onduidelijkheid leiden bij weggebruikers, zo oordeelt het college en tot onveilige situaties. Het instellen van de 30 km-zone maakt dat het gebied onderdeel wordt van de omringende wijk en daardoor een veiliger situatie ontstaat.

Het bedrijventerrein is in de loop der jaren omringd door woningen. Aan het terrein grenst bovendien zwembad en sporthal Calluna. Verder zijn er naast lichtere bedrijvigheid inmiddels een grootschalige detailhandel (Boni), en een muziek-, sport- en dansschool gevestigd. Hierdoor is er sprake van een toenemend gebruik in aantal en soort weggebruikers. Het gaat om (brom)fietsen, auto's en vrachtauto's.

ZIENSWIJZEN Er kunnen tegen het ontwerp-verkeersbesluit nog wel bezwaren worden ingediend. Mocht dit zo zijn dan wil het college deze op afdoende wijze zien te beantwoorden. En daarmee voorkomen dat achteraf nog zienswijzen worden ingediend en daarmee wijzigingen moeten worden aangebracht in een al vastgesteld verkeersbesluit.

Om de kans op bezwaren te verkleinen zijn de maatregelen afgestemd met de kleine bedrijven. Zij hebben aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de voorgestelde maatregelen. Het ontwerp-verkeersbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd. Hierna wil het college zo snel mogelijk een definitief verkeersbesluit nemen en met de werkzaamheden starten.