• De overweg naar landgoed Veldwijk wordt mogelijk voorzien van een tunnel voor langzaam verkeer.

    Wijnand Kooijmans

Mogelijk tunnel onder spoorwegovergang

ERMELO Afschaffing van de hondenbelasting is geen zaak die wordt gesteund door het Ermelose college van burgemeester en wethouders. Dat bleek uit het antwoord van wethouder Jan van Eijsden tijdens de behandeling van de kadernota in de raadscommissie bestuur en middelen.

Wijnand Kooijmans

Désirée Meijsen kwam namens de liberalen met het verzoek, maar blijkt hierin voorlopig nog alleen te staan. Andere partijen toonden weinig blijken van bijval. Indien de VVD de hondenbelasting wil zien afgeschaft moet ze maar met voorstellen komen. En daarbij gelijk aangeven hoe het gemis aan inkomsten moet worden opgevangen. Van Eijsden: ,,Afschaffen van de hondenbelasting slaat wel een flink gat in de begroting." Meer kans lijkt een verzoek van het CDA te krijgen het aanbieden van snoeihout ook gratis te maken voor diegenen die houtwallen onderhouden. Volgens Van Eijsden zitten er wel haken en ogen aan en moet één en ander wel goed worden geregeld. Inzameling van kleine partijen snoeihout is gratis en wordt betaald uit de afvalstoffenheffing. In het verleden heeft Ermelo voor groter snoeihout wel een regeling gehad maar de kosten daarvan rezen dusdanig de pan uit dat deze destijds is afgeschaft. In een eventuele regeling moet de kans op misbruik daardoor worden uitgebannen.

Meerdere partijen gingen in op de ondertunneling van de spoorwegovergang voor langzaam verkeer. Volgens wethouder Van Eijsden moet de financiering daarvan van derde partijen komen en niet van de gemeente. Er is echter nog niemand benaderd omdat er eerst een plan moet liggen. Op dit moment wordt vooral gekeken naar de overweg naar het landgoed Veldwijk bij het NS-station. Maar mogelijk moeten ook de overwegen in de Telgterweg en de Horsterweg hierbij worden betrokken.

Welke oplossing wordt gekozen voor het zogenoemde Groene Kruispunt is nog niet helemaal duidelijk. Het gaar om de kruising van de Dirk Staalweg met de Hamburgerweg. ,,Als leek was voor mij de eerste gedachte een rotonde", zo gaf wethouder Van Eijsden aan. ,,Maar de verkeersdeskundigen zien dit niet als een optimale oplossing, mede gezien de vele fietsers die van deze kruising gebruik maken." Op korte termijn mag de gemeenteraad een voorstel verwachten.

Dat geldt ook ten aanzien van het armoedebeleid waarvan meerdere partijen vonden dat hiermee niet moet worden gewacht tot 2017. Wethouder Laurens Klappe verwacht dat de nota nog voor de zomer aan de raad kan worden aangeboden. Maatregelen die direct uitvoerbaar zijn moeten daarna zo snel mogelijk ingaan. ,,Maar als er nieuwe contracten moeten worden afgesloten kan dat pas per 1 januari 2017."

Om te komen tot een bewaakte fietsenstalling bij het NS-station heeft de gemeente onder meer Veldwijk, Sonneheerdt en Groot Emaus benaderd. Tot concrete resultaten heeft dit nog niet geleid, maar wethouder Van Eijsden verwacht dat op korte termijn één van de betrokken partijen wel met een aanbod komt. Gepleit is voor een bushalte bij het NS-station waar minimaal een lijnbus stopt. De kans hierop wordt echter nihil geacht.