• Foto: Henk Merjenburgh

Onderzoek naar theaterprogrammering Harderwijk

HARDERWIK - Het college van B&W van de gemeente Harderwijk heeft besloten om te laten onderzoeken of het concept 'De stad als podium' een goede invulling kan zijn van de theaterprogrammering voor Harderwijk. Parallel aan deze ontwikkeling blijft het consortium Waterfront onderzoeken of Harderwijk Alive een haalbaar concept is. In het Coalitieakkoord 2014-2018 is bepaald dat het college in augustus 2014 de balans opmaakt van het beoogde theater in het Waterfrontgebied, als onderdeel van het concept Harderwijk Alive. Op dit moment is een theatervoorziening in het Waterfront niet mogelijk. Daarom kiest het college voor een andere koers. Het college van B&W geeft prioriteit aan het onderzoek dat zal uitwijzen of 'De stad als podium' een goed alternatief kan zijn.'De stad als podium' heeft als leidend thema dat een voor de stad haalbare theaterprogrammering binnen bestaande voorzieningen en op locaties in de buitenlucht gestalte krijgt. Dit concept is eind 2012 in de gemeenteraad besproken. Het college laat op korte termijn een plan van aanpak opstellen voor 'De stad als podium'. Centraal daarin staat, conform de beoogde cultuuromslag die ook als opgave in het coalitieakkoord is benoemd, de uitdaging aan partijen uit de samenleving om mede vorm te geven aan 'De stad als podium'.Parallel hieraan kan het consortium Waterfront de verkenning naar mogelijkheden van een levensvatbare uitwerking van het concept Harderwijk Alive voortzetten. Mocht voor het moment dat bestuurlijke besluitvorming plaatsvindt over de uitwerking van 'De stad als podium' duidelijk worden dat de vof Waterfront erin is geslaagd om een levensvatbare uitwerking van Harderwijk Alive te presenteren, dan zal worden bepaald welke inzet wordt gekozen om te voorzien in de behoefte aan theaterprogrammering in Harderwijk.