• De parkeerplaats bij het kerkelijk centrum kan beter worden benut voor onder meer De Enk.

    Wijnand Kooijmans

Opknappen de Enk mag met nodige kanttekeningen

ERMELO De plannen voor het opknappen van winkelcentrum De Enk mogen verder worden ontwikkeld. De gemeenteraad van Ermelo stemt hiermee in al geeft het aan het college van burgemeester en wethouders de nodige kaders mee, vooral op het gebied van parkeren, woningbouw en uitbreiding van de winkeloppervlakte.

Wijnand Kooijmans

Door de raad werd unaniem een motie aangenomen waarin de kaders zijn vastgelegd. Zo moet het college komen met een integrale aanpak komen van de leegstand in het centrum van Ermelo en mogen de plannen van de Enk in ieder geval niet leiden tot leegstand in dit gebied. De opbrengst van gronden die door de gemeente worden verkocht aan de initiatiefnemer, moeten worden ingezet voor de verbetering van de leefomgeving. Herstelwerkzaamheden aan de openbare ruimte welke nodig zijn als gevolg van de plannen moeten worden betaald door de initiatiefnemer.

PARKEREN Parkeren is een groot punt van zorg voor alle fracties. Het college wordt dan ook gevraagd met meerdere alternatieve oplossingsrichtingen te komen die recht doen aan de geldende parkeernormen. Het liefst ziet men het parkeren binnen het plangebied opgelost maar een oplossing in de nabijheid daarvan wordt niet geblokkeerd. Voor de te bouwen moet het woningbouwprogramma van de gemeente Ermelo leidend zijn.

Wel laat de raad de mogelijkheid open hiervan af te bouwen wanneer dit betekent dat er meer goedkope huur- en goedkope koopwoningen worden gebouwd. Dan moet wel duidelijk zijn dat deze woningen ook als zodanig in de toekomst behouden kunnen blijven. De initiatiefnemer wordt tevens gevraagd een energiebesparingsplan te laten ontwikkelen.

AFSLUITING Ronald van Veen (ChristenUnie) hikt daarnaast tegen de afsluiting van de Dr. Holtropstraat aan. Hij vraagt de mogelijkheden te bekijken de weg open te houden, eventueel met een poortfunctie. Ook vraagt hij om voldoende gelegenheid voor het parkeren van fietsen. Bart Willemsen (CDA) vraagt zich af wat uitbreiding van het aantal winkelmeters in De Enk voor gevolgen heeft voor het resterende centrumgebied.

Wethouder Laurens Klappe geeft aan dat de huidige De Enk is gedateerd. Ten aanzien van de leegstand van winkels wijst hij op de mogelijkheden voor eigenaren van leegstaande panden aan de randen van het winkelcentrum de bestemming om te zetten naar wonen. Tevens doet de wethouder de toezegging de raad betrokken te houden bij de verdere ontwikkeling van de plannen.

ZORG Zorg leeft bij onder meer de eigenaar van de Plus supermarkt en Pieter Lam van RHS Real Estate Partners. Waar door de gemeente is geopperd dat de parkeerplaats bij het Kerkelijk Centrum aan de Groeneweg wellicht kunnen dienen voor de opvang van het parkeren bij De Enk, wijzen zij erop dat deze parkeerplaatsen al zijn toegewezen aan de medewerkers van de gemeente. Liever zien ze dat wordt ingezet op ondergronds parkeren. Daarnaast wordt gelijktijdig gepleit om ook voor de Markt tot een structurele oplossing van de parkeerproblemen te komen. Gevraagd wordt om een integrale aanpak van de totale parkeerproblemen in het centrum.