• Archief BDU Media

Oude gasnetten in bestaande woonwijken niet vervangen

HARDERWIJK De gemeente Harderwijk zet in op gasloze stadswijken. Zij overweegt om verouderde gasnetten in bestaande woonwijken, die over enkele jaren aan vervanging toe zijn, niet te vervangen.

Eerder was al bekend geworden dat er in de volgende bouwfase van het Waterfront geen gasleidingen komen te liggen in de Stadswerven en Stadskades.

Harry Schipper

Ook andere nieuwbouwwijken in Harderwijk staat dat lot te wachten. Harderwijk sluit daarmee aan op de in december uitgebrachte Energieagenda van de overheid, waarin de route wordt geschetst naar een gasloze samenleving in 2050, waarbij de overstap van gas naar andere - duurzame - energiebronnen noodzakelijk is.

Dat staat in de uitvoeringsstrategie Energieke Stad 2017 tot 2020, waarin het college van B&W het klimaatbeleid voor de komende vier jaren heeft vastgesteld. De bestaande woonwijken worden in deze periode voorbereid op een gasloze toekomst. De feitelijke uitvoering begint in de vier jaar erna, dus tussen 2021 en 2024.

Het gemeentebestuur heeft verder meer geld nodig om de komende jaren projecten aan te jagen en te stimuleren, die ertoe bijdragen dat er in Harderwijk in het jaar 2031 45 procent minder van het broeikasgas CO2 wordt uitgestoten dan in 2010. In plaats van 25.000 euro, moet er jaarlijks vier keer zoveel klaarliggen, namelijk 100.000 euro.

Met al dat geld wil de gemeente duurzame initiatieven ondersteunen die opborrelen uit de lokale samenleving. Het geld is ook bedoeld voor het realiseren van windenergie, 'want daarmee valt op dit moment het meest effectief duurzame energie te creëren'. Zegt klimaatwethouder Pieter Teeninga. Hij wijst erop dat op dit moment een milieu-effect-rapportage (MER) wordt opgesteld, waarin de gevolgen worden onderzocht van het plaatsen van drie tot zes grote windmolens op bedrijventerrein Lorentz II of Lorentz III.

Het geld is ook nodig om als gemeente 'het goede voorbeeld' te geven op het gebied van duurzaamheid. Zo worden nieuwe schoolgebouwen extra energiezuinig gemaakt en wil de gemeente op het dak van haar eigen stadhuis graag zonnepanelen. Probleem is dat het stadhuis in de historische binnenstad staat en dus valt onder de Wet beschermd stadsgezicht. Daarom heeft de gemeente de welstandscommissie om advies gevraagd. Die zoekt nu uit wat er wél mag en kan. De uitkomst kan zijn dat ook binnenstadbewoners (die niet in een monument wonen), straks misschien zonnepanelen op hun dak mogen (laten) plaatsen. Of dat, als het niet mag, elders in Harderwijk een zonnepanelen-park wordt aangelegd.

De gemeente wil wat duurzaamheidsmaatregelen betreft zoveel mogelijk samenwerken met andere organisaties, het liefst lokale partijen, zoals de Bedrijvenkring Harderwijk en de nieuwe energiecoöperatie Endura. Endura kreeg eerder dit jaar een gemeentelijke startsubsidie van 75 mille, waarmee onder andere de bekende stadsgenoot en oud-topman Wim Sederel van Rabo Randmeren werd aangetrokken. Harderwijk werkt verder samen met regionale en provinciale samenwerkingsverbanden, zoals binnen het Gelders Energieakkoord.

Harderwijk steunt ook het (digitale) energieloket Veluwe Duurzaam. Wie geïnteresseerd is in het duurzamer maken van de eigen woning, door bijvoorbeeld dak- en vloerisolatie, plaatsing van zonnepanelen of een cv-installatie die gebruik maakt van aardwarmte, kan bij het energieloket zien welke mogelijkheden er zijn. En ook van welke subsidies men (nog) gebruik kan maken.

Het college van burgemeester en wethouders wil over haar duurzaamheidsambities graag een positief verhaal in de media. Vol voorbeelden wat er de afgelopen vier jaar is gerealiseerd, zoals goed geïsoleerde en energiezuinige schoolgebouwen en de nieuwe turbine van de rioolwaterzuivering aan de Lorentzstraat, die draait op gas uit biomassa.

Toch loopt het college behoorlijk achter op schema. De uitstoot van CO2 daalde de afgelopen vier jaar tot 227 kiloton. Te weinig om in het jaar 2031 op 45 procent uit te komen. De komende vier jaar moet daarom maar liefst 41 kiloton minder CO2 door bedrijven, overheid én inwoners van Harderwijk uitgestoten worden. ,,We hebben veel initiatieven nodig", roept daarom wethouder Teeninga. Dus wie ideeën heeft, is welkom.