• Het plan voor de vervanging van het pand aan de Stationsstraat voldoet niet aan de eisen.

    Wijnand Kooijmans

Plan Stationsstraat 27 voldoet niet aan eisen

ERMELO De plannen voor woningbouw op het perceel Stationsstraat 27 in Ermelo zijn te massaal en voldoen op meerdere punten niet aan de daaraan te stellen eisen. Dat maakt dat het college van burgemeester en wethouders niet bereid is hieraan de benodigde planologische medewerking te verlenen.

Wijnand Kooijmans

Op zich staat het college niet onwelwillend tegen woningbouw op deze locatie. Dat maakt dat wethouder Laurens Klappe met de initiatiefnemer in gesprek gaat over het aanpassen van het plan. Overleg met de omwonenden wordt noodzakelijk gevonden maar ook moet in een aangepast plan rekening worden gehouden met de eisen ten aanzien van sociale woningbouw, het verminderen van de winkeloppervlak/concentratie van winkels, parkeren en de invloed op de in de omgeving gelegen molen.

WOONWINKEL Op het perceel staat nu een vrijstaande bedrijfswoning, een woonwinkel, een schildersbedrijf en bijgebouwen voor het wonen. Ook is een tuin aanwezig welke grenst aan de Stationsstraat. Aanvrager wil de bestaande gebouwen vervangen door  nieuwbouw. Het gaan dan om in totaal acht appartementen en de aanleg van negen parkeerplaatsen.

Onder meer wil het college dat de initiatiefnemer meters winkeloppervlakte inlevert omdat dit past binnen het gemeentelijk beleid. Dat voorziet onder meer in een concentratie van het winkelgebied tussen station en Rabobank.

[ENSEMBLE[ Het college vindt tevens dat het plan te veel afwijkt van de te behouden van de cultuurhistorische karakteristiek van dit deel van de Stationsstraat. Dit in combinatie met de nabijgelegen beeldbepalende panden zoals molen De Koe, de voormalige smid Stationsstraat 23-25 en het pand voor de jeugd van de Gereformeerde Kerk aan de Van Beekstraat.

Het college heeft twijfel of, indien rekening wordt gehouden met de wensen van de gemeente, het plan nog wel financieel haalbaar is. Onder meer omdat wellicht de aanleg van parkeerplaatsen moet worden afgekocht. Ook kan een eventuele afvoer van verontreinigde grond dermate hoge kosten met zich meebrengen dat exploitatie van het plan onrendabel is.

MOLEN De voorgestelde bouwhoogtes kunnen ten koste gaan van het opvangen van wind door de molen. Hierna moet extra onderzoek worden gedaan. Het college neemt daarnaast aan dat de prijs van de appartementen dusdanig hoog wordt dat er geen sprake meer is van sociale woningbouw. Dit baseert het college op de locatie van het gebouw, het grote vloeroppervlak en de aanwezigheid van een lift voor een relatief klein aantal appartementen.