• Wijnand Kooijmans

Ministerie welwillend voor bestemmingsplan recreatieterreinen

ERMELO Met het opstellen van een bestemmingsplan voor alle recreatieterreinen wordt het voor ondernemers gemakkelijker in te spelen op actuele ontwikkelingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de crisis- en herstelwet. Het ministerie van binnenlandse zaken moet hier toestemming voor geven maar heeft al aangegeven zich welwillend op te stellen rond het Ermelose verzoek.

Wijnand Kooijmans

De nieuwe opzet maakt het mogelijk bij de plannen ook aspecten als duurzaamheid, gezondheid, milieu en welstand in één klap te regelen. Hiermee wordt meer duidelijkheid gegeven maar worden ook de benodigde procedures versneld.

Wethouder Hans de Haan benadrukt dat per recreatiecluster een keuze wordt gemaakt. Zo is uitgangspunt in Horst dat recreatie kan worden omgezet in wonen. Voor het gebied Tonsel blijft recreatie het eerste uitgangspunt maar is omzetting naar wonen niet uitgesloten. Mede om aansluiting te vinden bij ontwikkelingen op Harderwijks grondgebied.

BUITENGEBIED Voor het cluster Drieërweg blijft recreatie het uitgangspunt. Dat geldt in principe, zo zegt wethouder De Haan, ook voor het buitengebied zoals campings als De Heivlinder. Dat maakt dat het college een dubbelbestemming voor een park ook uitsluit, zoals gevraagd door Han Wilhelm (BurgerBelangen Ermelo). Indien de raad dat toch wil is dat aan de raad bij het stellen van kaders. Voor het college is het echter de keuze te kiezen voor recreatie en niet de komst van woonwijken.

Het is aan de raad de kaders te stellen, de uitvoering is daarna aan het college van burgemeester en wethouders als het gaat om aanvragen. De Haan belooft wel de raad te informeren over plannen, zodat de raadsleden ook hun controlerende taak kunnen blijven uitoefenen. Indien de kaders tijdens het proces moeten worden aangepast komt het college hiervoor ook terug bij de raad.

RECREATIEMet recreatie moet recreatie blijven sluit De Haan aan bij de visie van Monique van den Broek (VVD). Maar functieverandering wordt niet uitgesloten wanneer dit past binnen de visie vitale vakantieparken. Volgens de wethouder wordt een plan dat wordt ingediend niet behandeld indien er vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden met de omwonenden. Hiermee wordt ook aangesloten bij de nieuwe omgevingswet welke wordt ingevoerd.

Het is ook voor het eerst dat de crisis- en herstelwet wordt toegepast voor recreatieterreinen. Volgens De Haan is het ministerie blij met deze ontwikkeling. Voor de recreatieondernemers biedt het mogelijkheden de uitvoering van hun plannen te versnellen waar dat nu vaak moeilijk is door regelgeving van gemeente en provincie.