• Aqua Horst is een van de parken die de ruimte krijgt zich te ontwikkelen.

    Wijnand Kooijmans

Parken krijgen vrijheid zich te ontwikkelen

ERMELO Met de vaststelling van de omgevingsvisie recreatiecluster Horst biedt het Ermelose college van burgemeester en wethouders ruimte aan veertien recreatieparken zich te ontwikkelen voor de toekomst.

Wijnand Kooijmans

De visie geldt voor zowel de eigenaren van de recreatieparken, de eigenaren van de huisjes en de Vereniging van Eigenaren. Uitgangspunt in de visie is dat het huidige karakter van het gebied behouden blijft. Belangrijke thema's zijn groen, rust en ruimte, het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur en een kwaliteitsimpuls voor het gebied.

TOEKOMST De parken wordt een keuze voorgelegd uit drie opties voor de toekomst. Het behoud van recreatie, het omvormen naar een woonpark of het herstructureren van nieuwe functies. De parken zijn nu aan de slag met individuele plannen die door het college aan de visie worden getoetst. Na goedkeuring van de visie door de gemeenteraad in december kunnen dan de bestemmingsplannen en de aanvragen om een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Wethouder Hans de Haan spreekt van een gebiedsgerichte benadering waarbij met alle betrokken partijen is gesproken. Onderdeel van de visie maakt een zogenoemd vereveningsfonds uit. Partijen die winst halen uit de wijziging van een bestemming moeten hierin een financiële compensatie storten voor dat gewin. Dat is, zo zegt De Haan, met de uiterste zorgvuldigheid gebeurt. ,,Verevening is een juridisch mijnenveld." De gemeente zelf trekt hier 635.000 euro voor uit.

WOONPARK De Haan verwacht wel dat een aantal parken met het verzoek komt omgezet te worden tot woonpark. Dat kan betekenen dat aanpassing aan wegen maar ook de aankleding van een park noodzakelijk is. Het kan dan gaan om bijvoorbeeld het weghalen van de coniferen omdat deze als brandgevaarlijk te boek staan.

Op dit moment heeft de wethouder nog geen lijstje met namen van wegen welke in de toekomst geasfalteerd gaan worden om tot een betere ontsluiting van de vakantieparken te komen. In de visie is opgenomen dat maximaal twintig procent van de recreatiewoningen op een park mag worden ingezet voor tijdelijke bewoning. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld spoedzoekers.

TOEKOMSTVISIE Transformatie van de verblijfsrecreatie is, volgens de wethouder, gebaseerd op drie pijlers. De economische potentie, ruimtelijke ontwikkeling en de openbare orde en veiligheid. Binnen het recreatiecluster Horst wordt ruimte geboden voor het omvormen naar andere functies vanwege de lage economische potentie van de parken. De openbare orde en veiligheid worden verbeterd door ruimte te bieden om het huidige niet-recreatieve of oneigenlijk gebruik van parken om te zetten naar wonen.

Met de visie probeert het college ook een stap te zetten als het gaat om de trend permanente vervangende huisvesting te vinden in parken. Er worden op dit moment nog geen grote veiligheidsproblemen ondervonden maar dat kan, zo zegt het college, in de toekomst anders wel een probleem worden. Met de visie wil het college voorkomen dat parken afglijden naar de status van een probleempark.