• De snackbar in Speuld mag blijven.

    Wijnand Kooijmans

Snackbar staat kalveren niet in de weg

ERMELO Snackbar 't Speuldje aan de Garderenseweg in Speuld mag blijven bestaan. De Raad van State heeft het bezwaar van een naast gelegen agrariër die vleeskalveren houdt ongegrond verklaard. Ook mag een rijhal voor het houden van IJslandse pony's in Speuld definitief niet worden gebouwd.

Wijnand Kooijmans

De snackbar heeft in het bestemmingsplan 'Agrarische Enclave en Speuld' de bestemming horeca gekregen. De agrariër ging in beroep omdat hij vindt dat de snackbar uitbreiding van zijn bedrijf in de toekomst onmogelijk maakt en daarmee zijn bedrijfsvoering op slot wordt gezet. Volgens hem kan de gemeenteraad van Ermelo niet verlangen dat hij maatregelen neemt om de geuroverlast te beperken. Hij vindt dat zijn bestaande rechten zijn aangetast en niet worden gerespecteerd. Ook wordt de gemeente verweten niet te hebben onderzocht of door de snackbar wel een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. In 1996 is voor de snackbar al een bouwvergunning verleend door de gemeente Ermelo. In het bestemminsplan wordt deze bestemming nu alleen vastgelegd. Er wordt op gewezen dat de agrariër al weinig uitbreidingsmogelijkheden heeft door bestaande woningen en de ligging van het Natura2000 gebied op

minder dan 250 meter. De snackbar staat uitbreiding, zo is het oordeel van het hoogste Nederlandse rechtscollege, niet in de weg. Uitbreiding van het agrarische bedrijf is alleen mogelijk indien maatregelen worden genomen om de geuroverlast te beperken. De aanwezigheid van de snackbar speelt daarbij geen rol.

Twee inwoners van Speuld maakten bezwaar tegen het niet opnemen van de mogelijkheid voor hen een rijhal te bouwen voor de IJslandse paarden die zij houden. Ook willen zij hierin de IJslandse paardensport bedrijven. In eerste instantie werd door het Ermelose college van burgemeester en wethouders ingestemd met hun verzoek. Tijdens de behandeling van hun verzoek door de Ermelose raadscommissie werden meerdere bezwaren aangekaart door inwoners van Speuld. Dat maakte dat het college terugkwam op het oorspronkelijke besluit mee te werken aan de bouw van de hal.

Bij de Raad van State werd door de twee onder meer aangevoerd dat zij niet door de gemeente in staat zijn gesteld te reageren op de bezwaren. Volgens hen heeft de provincie Gelderland geen bezwaar tegen de komst van de rijhal. Het rechtscollege is van mening dat het besluit de vergunning te verlenen niet van een deugdelijke motivering is voorzien door de gemeente Ermelo. Maar vindt dat de twee aanvragers hierdoor niet zijn benadeeld. Dat maakt dat hun bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard.

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS) moet de bestemming 'natuur' handhaven voor een deel van hun terrein aan de Beekweg in Ermelo. Zij had liever hieraan een bestemming zien gegeven die past bij het beoefenen van de paardensport. De Raad van State stelt echter dat de oorspronkelijke afspraak moet worden nageleefd. Het gaat om het schrappen van de camping en de inrichting van deze gronden als natuurgebied.