• Op de Kerkdennen en de omliggende straten gaat een maximum snelheid van 30 kilometer per uur gelden.

    import

Snelheid op drie wegen wordt dertig kilometer

ERMELO Op drie wegen binnen de bebouwde kom in Ermelo wordt de maximum snelheid van vijftig kilometer per uur teruggebracht naar dertig kilometer.

Wijnand Kooijmans

Het gaat om Kerkdennen, Herderlaan en de Steynlaan. Met dit besluit komt het college van burgemeester en wethouders tegemoet aan een motie die in november 2017 door de gemeenteraad is aangenomen. Dit bij de besluitvorming op het bedrijventerrein Kerkdennen te komen tot een zogenoemde verkleuring. Dat houdt vooral in dat er meer lichtere bedrijvigheid moet komen waarbij bijvoorbeeld kan worden gedacht aan een sportschool.

KREDIET Het college wil de aanpassingen met beperkte maatregelen doorvoeren. Hierbij moet worden gedacht aan verkeersborden, kleuraccenten op kruisingen en een uitritconstructie bij de huidige uitgang van zwembad Calluna. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat de raad een extra krediet van honderdduizend euro beschikbaar stelt. De nu voorgestelde ingreep was niet opgenomen binnen de plannen voor aanpassing van het gebied Kerkdennen.

Wanneer de raad met het bedrag akkoord gaat, wil het college dit najaar een definitief verkeersbesluit nemen. Daartegen kan dan wel bezwaar worden aangetekend. De verwachting is dat de gewenste maatregelen in het voorjaar van 2019 effectief zijn.

OVERLEG Over het genomen besluit is overleg gevoerd met de vertegenwoordiger van de ondernemers die op Kerkdennen zijn gevestigd. Bij de behandeling van de plannen voor Kerkdennen is ook gesproken over het instellen van eenrichtingsverkeer. Maar deze wens wordt niet meegenomen bij de evaluatie van het gemeentelijk vervoers- en verkeersplan. Opzet van de evaluatie is namelijk wat men wilde en wat is bereikt. De wens wordt wel als mogelijke optie in de mobiliteitsvisie meegenomen.

In de motie was het terugbrengen van de maximum snelheid van vijftig naar dertig kilometer op een deel van de Steynlaan niet opgenomen. Het college zegt bij monde van wethouder Hans de Haan dat dit deel van de Steynlaan als een 'verloren' weg moet worden beschouwd als deze maatregel niet wordt doorgevoerd. Door de Steynlaan nu wel bij de plannen te betrekken wordt een blok gevormd en hierdoor ook beter voor de gebruikers herkenbaar.

PRAKTIJK Het instellen van een dertig kilometer zone past ook binnen de wensen binnen het coalitieakkoord dat uitgaat van het omlaag brengen van de snelheid op meerdere wegen binnen de gemeente Ermelo. Niets doen was overigens ook een optie bij de conclusies over de verkeersveiligheid, zoals genoemd in het rapport dat ten grondslag ligt aan de verkleuring van Kerkdennen. Hierin werd aangegeven dat het instellen van een dertig kilometer zone in de praktijk niet goed zal werken. Dat advies wordt door het college genegeerd.