• Veel activiteiten vinden plaats in het bezoekerscentrum

    Wijnand Kooijmans

Subsidie voor Schapedrift

ERMELO De Stichting Schapedrift krijgt zowel dit als komend jaar een projectsubsidie van twintigduizend euro van het Ermelose college van burgemeester en wethouders. Doel is hiermee uitvoering te kunnen geven aan de verbetering en vernieuwing van de educatieve activiteiten van de stichting.

Wijnand Kooijmans

De stichting zet zich in voor de instandhouding van de natuurwaarden van de heide en het voortzetten van cultuurhistorische traditie. Het bezoekerscentrum bij de Schaapskooi aan de Drieërweg is hiertoe het gehele jaar geopend. Om het doel te bereiken worden tal van activiteiten en excursies gehouden. Onder meer worden regelmatig schoolklassen, groepen ouderen en mensen met een beperking ontvangen.

FUNCTIE Volgens het college hebben schaapskooi en bezoekerscentrum een maatschappelijke en toeristische functie voor Ermelo en nabije omgeving. Per jaar brengen rond de negentigduizend mensen een bezoek aan de schaapskooi en het bezoekerscentrum. In het centrum is voor het publiek informatie aanwezig over de schaapskudde en de Ermelosche Heide.

Sommige onderdelen bleken niet meer te voldoen of zijn verouderd. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden beschikbaar die als een aanvulling worden gezien. Dat heeft het bestuur gebracht tot het opstellen van een projectplan met vier onderdelen. De bestaande educatieve activiteiten moeten worden verbeterd en verdiept en er moeten nieuwe activiteiten op dit gebied worden ontplooid.

INFORMATIE Ook moet de informatie in en om het bezoekerscentrum moet worden verbeterd en vernieuwd en er moeten nieuwe buitenspelen komen met informatie over de natuur.

Een groot deel van de beoogde vernieuwingen en aanpassingen zijn inmiddels al uitgevoerd, de laatste onderdelen worden uitgevoerd. De stichting ontvangt van de gemeente geen structurele subsidie en heeft daarom op het college een beroep gedaan een eenmalige bijdrage van 35.000 euro beschikbaar te stellen. Het college zegt nu in totaliteit veertigduizend euro beschikbaar, verdeeld over twee jaar. Met wel direct daaraan gekoppeld dat de gemeente geen bijdrage verleend aan materiële kosten.

AANBOD Realisering van de plannen van de stichting vindt het college van belang om het publiek te blijven interesseren. Dat is van belang om interessant te blijven voor de bezoekers om het verhaal van de omgeving over te brengen.

ACTIVITEITEN Het vragen van een hogere vergoeding voor bepaalde activiteiten verhoogt, in de visie van het college, de drempel voor mensen om kennis te vergaren. Het verhogen van de consumptieprijzen of het verruimen van het assortiment kan ook extra inkomsten opleveren. De stichting wil het aanbod sober houden om geen concurrentie te zijn voor ondernemers in de omgeving.