• Archief BDUmedia

Tomassen Duck To vangt bot bij Raad van State

ERMELO Het inperken van de uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf Tomassen Duck To door de gemeenteraad van Ermelo is toegestaan. Tot deze conclusie komt de Raad van State naar aanleiding van de bezwaren welke zijn ingediend tegen het bestemmingsplan De Driehoek 2016.

Wijnand Kooijmans

Tomassen wilde het bedrijf aan de Fokko Kortlanglaan uitbreiden met 1.707 vierkante meter. In het ontwerpbestemmingsplan was hiertoe het bebouwingspercentage vergroot naar honderd procent. Door de gemeenteraad werd echter het besluit genomen werd dit percentage teruggedraaid naar tachtig procent. Waarmee in feite een streep wordt gezet door de uitbreiding zoals het bedrijf dat wenste.

Door de Raad van State is wel bepaald dat de functieomschrijving van het bedrijf in het bestemmingsplan niet juist in het bestemmingsplan is opgenomen. Door de gemeenteraad is zelf al aangegeven dat er sprake was van een omissie. Dat maakt dat het rechtscollege tot de conclusie komt dat op dit punt het raadsbesluit niet op een zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. De gemeente krijgt vier weken de tijd de fout te herstellen.

WIJZIGEN Tomassen Duck To is van mening dat de raad de wijziging van het bebouwingspercentage onvoldoende heeft gemotiveerd en er geen sprake is geweest van een deugdelijke belangenafweging. Men is van mening dat hiermee bestaande rechten niet worden gehonoreerd. Door de Raad van State wordt echter aangegeven dat de raad terecht heeft besloten dat er sprake is van een grootschalige ontwikkeling die niet past binnen de visie voor het zogenoemde Middengebied van het plan De Driehoek.

Ook weegt mee dat de raad terecht heeft aangegeven dat er uitbreidingsmogelijkheden zijn voor het bedrijf op een ander perceel. Ook vindt het hoogste Nederlandse rechtscollege dat er geen sprake is van schending van bestaand recht. Mede omdat er in het geldende bestemmingsplan de gewenste uitbreiding ook  niet was toegestaan.

BOERDERIJ De eigenaar van de zogenoemde Witte Boerderij is in het ongelijk gesteld met zijn bezwaar tegen het niet mogen bouwen van negen woningen op dnoet it perceel. Door de gemeenteraad is een besluit genomen dat de bouw van maximaal drie woningen toestaat. De eigenaar vindt dat dit in strijd is met een eerder gesloten overeenkomst met de gemeente.

Door hem is hierbij ook speciaal verwezen naar de gewenste toekomstige ontwikkeling van De Loohof waar het aantal toegestane woningen is verhoogd van 24 naar 40. De raad heeft daaraan wel verbonden dat er meer sociale huurwoningen binnen dit plan moeten worden gerealiseerd. Door de Raad van State wordt echter geoordeeld dat het college van burgemeester en wethouders het recht heeft een plan te wijzigen om meer sociale woningbouw mogelijk te maken.

OVEREENKOMST De gesloten overeenkomst is, zo oordeelt het rechtscollege, niet meer dan een inspanningsverplichting van het college de gewenste medewerking van de raad er door te krijgen. De gemeenteraad heeft echter het recht anders te doen besluiten. Dat maakt dat de bezwaren ongegrond worden verklaard.

De eigenaar van een bungalow op het park De Loohof wordt wel in het gelijk gesteld. Zijn bungalow dient door de gemeente alsnog als zodanig te worden bestemd. Ook krijgt hij gelijk als het gaat om het ten onrechte niet toestaan van gemotoriseerd bestemmingsverkeer op een fietspad dat dient als ontsluiting voor zijn bungalow. De gemeente krijgt vier weken ook dit onderdeel van het plan aan te passen. Er was al door de gemeente erkend dat hier een fout is gemaakt.