• Tuincentrum De Struikakkers maakt plaats in een woonwijk voor woningen.

    Wijnand Kooijmans

Tuincentrum met haast uit woonwijk

ERMELO De plannen voor verhuizing van tuincentrum De Struukakkers naar het gebied De Driehoek in Ermelo worden versneld uitgevoerd. Door het Ermelose college van burgemeester en wethouders is besloten hiervoor een apart bestemmingsplan op te stellen.

Wijnand Kooijmans

 

De vaststelling van het totale plan voor De Driehoek heeft vertraging opgelopen door zienswijzen (bezwaren) die zijn ingediend maar ook gewijzigde en nieuwe initiatieven. Daardoor dreigt ook de verplaatsing van het tuincentrum aan de Struikakkers 23 te worden vertraagd. Dat wil het college voorkomen. Een snelle realisering van de plannen voor de verhuizing worden belangrijk gevonden omdat hiermee een verbetering van het woon- en leefklimaat wordt bereikt in het centrum van Ermelo. Het centrum ligt midden in een woonwijk.

 

GESLOOPT Na de verhuizing van tuincentrum De Struikakkers worden alle dan nog aanwezige gebouwen gesloopt. Hiervoor in de plaats komen acht woningen. Het gaat om een twee-onder-een-kap woning, vijf seniorenwoningen en een bungalow. De woningen worden ingepast in de bestaande wijkstructuur. De woningen zorgen voor minder geluid en verkeer dan het tuincentrum. Een snelle realisering van de woningbouw is ook gewenst gezien onder meer gezien de financieringsafspraken die het tuincentrum heeft gemaakt voor de nieuwbouw, de verhuizing en de voortzetting van het bedrijf. Ook komt dan de geplande woningbouw in gevaar.

 

De Driehoek is het gebied gelegen tussen de Fokko Kortlanglaan, Julianalaan en Kolbaanweg. Gezien het belang van de verhuizing van het tuincentrum wordt een knip gemaakt tussen de beide betrokken gebieden en worden hiervoor twee aparte bestemmingsplannen opgesteld. Het plan voor de verhuizing van het tuincentrum ligt inmiddels ter inzage. De wijzigingen voor het resterende deel van De Driehoek wordt vanaf 18 mei ter inzage gelegd. Opzet is dat in oktober de definitieve vaststelling plaats vindt. Binnen de Driehoek krijgt het tuincentrum een gezamenlijke inrit met het hier te vestigen benzinestation. De bouwvergunning voor dit station is inmiddels afgegeven. Burgemeester André Baars verwacht dat de bouw snel van start gaat, de benodigde grondonderzoeken zijn al uitgevoerd. Op de Kolbaanweg wordt dan ook een linksaf strook aangelegd voor het gemotoriseerd verkeer.

 

KOZAKKENKAMP Gelijktijdig wordt door de gemeente het plan ter inzage gelegd voor de realisering van tien woningen binnen een Collectief Particulier Opdrachtschap (CPO) aan de Kozakkenkamp. De toekomstige bewoners kunnen hierbij gezamenlijk een architect kiezen en de woningen laten bouwen en inrichten naar eigen inzicht. Wel zijn hieraan voorwaarden verbonden als het gaat om een goede ruimtelijke invulling.

Met de deelnemers aan het CPO wordt voor de vaststelling van het plan een overeenkomst afgesloten, onder meer over de verkoop van gemeentelijke gronden. Op korte termijn wordt ook een informatiebijeenkomst gehouden over de plannen.