• Vincent Jannink

Uwoon en gemeente niet op een lijn

ERMELO Er moet een duidelijk communicatieplan komen hoe door woningcorporatie Uwoon wordt omgegaan met de inspraak van belanghebbenden bij renovatie- en nieuwbouw en andere bouwprojecten. Met alleen de stem van het CDA tegen werd door de gemeenteraad van Ermelo een motie aangenomen waarin dit als opdracht aan het college van burgemeester en wethouders wordt meegegeven.

Wijnand Kooijmans

Burgers moeten weten, zo gaf Robert van Veen (ChristenUnie) aan welke invloed zij kunnen hebben op bouwplannen en hebben recht op een heldere communicatie. Want, zo zegt Bart van der Knaap (BurgerBelangen Ermelo) op dit punt is veel goed gegaan, maar ook misgegaan. Wethouder Jan van den Bosch gaf aan dat het college op zich geen behoefte heeft aan de motie, omdat gesprekken hierover al op gang zijn gekomen. Ook met huurdersorganisatie De Groene Draad. ,,Partijen spreken op basis van gelijkwaardigheid met elkaar en niemand kan de andere partij iets dwingends opleggen." De wethouder gaf tevens aan ervan te balen dat door Uwoon de door de gemeenteraad van Ermelo vastgestelde woonvisie niet wordt onderschreven. ,,Dat frustreert mij. Wij zijn het erover eens dat er sociale woningbouw moet worden gepleegd maar niet over de aantallen. Daarover willen we dit voorjaar afspraken met Uwoon over maken." Corry Mosterd (CDA): ,,Onze woonvisie moet worden uitgevoerd."

Leo van der Velde (SGP) gaf in dit kader de wethouder al vast wat boodschappen mee. Zo vindt hij dat er een apart hoofdstuk moet worden gewijd aan de huisvesting van Wajong-jongeren, omdat zij een grote groep vormen binnen de gemeente Ermelo. Ook vindt hij dat Uwoon in het beleid - en daarmee woningbouwprogramma - rekening moet houden met het gegeven dat de meerderheid van de Ermelose raad permanente bewoning van vakantiewoningen niet wil toestaan. ,,Of deze mensen moeten kunnen worden gehuisvest in reguliere woningen of er moet tegen hen worden gezegd dat er geen plaats meer is voor ze in Ermelo."

Van der Knaap vindt dat Uwoon kan worden aangesproken op de maatschappelijke functie welke ze als woningbouwcorporatie vervullen. Dat betekent volgens hem dat er zodanig moet worden gebouwd dat geen enkele Ermeloër noodgedwongen uit Ermelo moet vertrekken. In het verleden is dat al te vaak gebeurd, zo is zijn mening.

In de woonvisie is onder meer opgenomen dat woningen alleen mogen worden verkocht indien de zittende huurder in het verleden hiervoor al een aanbod heeft gehad. Een nieuw aanbod mag niet worden gedaan. De gemeente gaat de grondprijzen actualiseren en betrekt daarbij ook Uwoon. Beide partijen gaan gezamenlijk bekijken hoe de doorstroming kan worden bevorderd. De werkgroep tijdelijke huisvesting blijft voorlopig eenmaal per maand bijeenkomen. Het gaat om het huisvesten van starters, statushouders en urgente woningzoekenden. Uwoon onderzoekt de mogelijkheden hiertoe op twee locaties. De gemeente onderzoekt de behoefte aan duurdere huurwoningen, Uwoon wil de Patrijzenhof af stoten en overdragen aan een externe partij.