• Foto: Henk Merjenburgh

Vakantieparken tegen het licht gehouden

HARDERWIJK - Het college van b en w informeert op 4 december de raadscommissie Beleid Algemeen over de Strategienota Vitale Vakantieparken. Het college wil meer duidelijkheid over verblijfsrecreatie, accommodaties voor verblijfsrecreatie en het gebruik van de diverse parken. Onderzoek heeft uitgewezen dat in de regio een groot deel van de vakantiewoningen is verouderd en voor de huidige consument niet (meer) attractief. Daarnaast worden parken minder aantrekkelijk door de toename van oneigenlijk gebruik en bewoning. Nadat de raadscommissie is geïnformeerd, wordt de gemeenteraad gevraagd de strategienota vast te stellen. Daarmee wordt het traject gestart.In de strategienota worden de hoofdlijnen geschetst van het beleid dat de gemeente Harderwijk de komende jaren wil gaan voeren met betrekking tot vakantieparken. De nota heeft vooral betrekking op de door de gemeente Harderwijk te voeren strategie en aanpak. De gemeente Harderwijk participeert in het regionale project Vitale Vakantieparken. In dit kader vindt afstemming plaats met andere gemeenten in de regio Noordwest-Veluwe over het te voeren beleid rond vakantieparken. De nota is in ieder geval gericht op toekomstbestendige vakantieparken.Per park wordt onderzocht of deze een kansrijke recreatieve toekomst heeft. Belemmeringen die ontwikkelingen voor een kansrijke vakantiepark in de weg staan, worden weggenomen. Er komt een lange termijnvisie op huisvesting van arbeidsmigranten en op specifieke vormen van huisvesting voor mensen die geen passende woning kunnen vinden. Mogelijk kan een (voormalig) vakantiepark worden getransformeerd tot woonwijk als aan strikte criteria en voorwaarden wordt voldaan. Die criteria moeten nog worden ontwikkeld.Het plan is dat de wethouder alle parken bezoekt, bovendien wordt de eigenaar (of vereniging van eigenaren) verzocht om een toekomstvisie (of meerdere scenario's) voor hun park op te stellen. Vervolgens worden met de exploitant/eigenaren van ieder park afspraken gemaakt over de toekomstvisie. Mocht de functie van het park moeten veranderen, dan moeten de eigenaren zelf zorgen dat aan de daarvoor noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Alleen dan werkt gemeente mee aan bestemmingswijziging.