• Henk Merjenburgh

'Voor iedereen een geschikte woning'

HARDERWIJK Het college van b en w van Harderwijk heeft de woonvisie voor de komende tien jaar vastgelegd. Het Ontwerp Woonvisie Harderwijk 2017 wordt besproken met de leden van de raadscommissie Ruimte en met de corporaties UWOON en Omnia Wonen en hun huurdersorganisaties. Daarna ligt het ontwerp zes weken ter inzage.

De woonvisie richt zich op de kwaliteit en kwantiteit van de woonvoorraad, maar ook op komende ontwikkelingen. Iedere inwoner moet een geschikte en betaalbare woning kunnen vinden zonder daar te lang op hoeven te wachten en in een wijk of buurt waar het prettig wonen is. Onder motto 'de basis op orde en kansen benutten' wil het college Harderwijk ook als woonstad aantrekkelijk maken.

Eén van de ambities in de woonvisie is voldoende woningen in alle prijsklassen. ,,Bijzondere aandacht is er voor voldoende betaalbare woningen, zowel koop als huur, geschikte huisvesting voor senioren en een prettig woonklimaat. Het college wil dat Harderwijk zich onderscheidt op het gebied van duurzaamheid, economische ontwikkeling en sociaal klimaat. De kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad speelt daarbij een belangrijke rol. In de woonvisie is er naast nieuwbouw dan ook duidelijk aandacht voor de kwaliteit van de bestaande voorraad'', aldus het college in een persbericht.

ONTWIKKELINGEN Na jaren van crisis neemt het aanbod van nieuwe woningen weer toe en voor de komende jaren staan forse aantallen op het programma. Naast Waterfront en Harderweide zijn er vele initiatieven elders in de stad, ook bijvoorbeeld op plaatsen waar nu kantoren staan. Een andere opvallende trend is het aantal plannen voor woningen in de binnenstad, veelal boven winkels.

STURING ,,Het college juicht deze veelheid aan initiatieven toe. In bepaalde segmenten blijft aanbod achter bij de vraag, terwijl in andere segmenten meer plannen ontwikkeld worden dan waar behoefte aan is. De woonvisie is daarbij een belangrijk beleidsinstrument. Uitgangspunt is dat de productie in Waterfront en Harderweide geen ongewenste concurrentie mag ondervinden van plannen elders in de stad. Bijsturen betekent niet dat Harderwijk op slot gaat. Er zal altijd ruimte zijn voor vernieuwende en uitdagende woonconcepten, zoals bijvoorbeeld Tiny Houses, hofjeswoningen, tijdelijke huisvesting zoals op het Struikterrein, flexibele huisvesting en combinaties van wonen en zorg.

De raad wordt tenslotte gevraagd instemming te verlenen.