• Wijnand Kooijmans

Vragen rond kwestie Meijbaum

ERMELO De fractie van Burger Belangen Ermelo wil weten waarom de gemeenteraad door het college van burgemeester en wethouders niet is geïnformeerd over de uitspraak van de Raad van State rond bar Twinns. Dat blijkt uit schriftelijke vragen welke zijn gesteld aan zowel college als raad.

Wijnand Kooijmans

Door de Raad van State werd beslist dat burgemeester André Baars ten onrechte in 2014 de vergunning heeft geweigerd aan Casper Meijbaum voor het plaatsen van een skihut. Hoewel de zaak daarna failliet ging vindt het hoogste Nederlandse rechtscollege de uitspraak van belang omdat de curator hiermee een schadeprocedure kan starten tegen de gemeente Ermelo. Daarnaast speelt mee dat de vergunning voor het sluitingsuur aan bar Twinns werd geweigerd omdat deze te laat was aangevraagd. Andere horecabedrijven welke op een nog later tijdstip vergunning aanvroegen kregen wel ontheffing.

UITSPRAAK Burger Belangen wil weten hoe het college nu, na de uitspraak, staat tegenover het weigeren van plaatsing van de skihut en het weigeren van ruimere sluitingstijden. Gevraagd wordt of het college bereid is op dit punt het beleid te wijzigen. De fractie wil ook weten hoe groot het financiële risico is dat de gemeente loopt als gevolg van de uitspraak van de Raad van State.

De partij vindt dat maar beperkte verslaglegging heeft plaatsgevonden van de zaak, zoals deze speelde. Tijdens de raadscommissie gaf burgemeester Baars aan dat de fractievoorzitters steeds op de hoogte zijn gebracht van de door de gemeente gemaakte stappen. Burger Belangen vindt het vreemd dat verder niets over het vervolg van de procedure is vastgelegd of besproken met de raad of de fractievoorzitters.

RAAD Burger Belangen vraagt de raadsfracties of zij de mening delen van hun partij dat het hierdoor voor de raad onmogelijk is de controlerende taal uit te voeren. Zelf vinden ze dat handhaving thuishoort in de commissie bestuur en middelen en dat daarvan een volledige en correcte verslaglegging dient te geschieden.

De fractie wil de kwestie Meijbaum voorleggen aan de Rekenkamer. Dit om te toetsen welke verantwoordelijkheden bij de raad en college liggen. Maar kan ook advies worden gevraagd over het verkrijgen van transparantie om de raad in haar controlerende taak te voorzien met daarbij het gevoel wat nu een landelijke discussie is, de veiligheid van het openbaar bestuur bij handhaving.

Casper Meijbaum geeft zelf aan bewust kapot te zijn gemaakt door de gemeente maar vreest dat een verdere procedure hem financieel niets oplevert en hij persoonlijk met de brokken blijft zitten.