• Remko de Waal

Windmolens toch weer in vizier

ERMELO Ermelo start een project om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor het realiseren van grootschalige duurzame energieprojecten binnen deze gemeente. Hierbij wordt de komst van windenergie niet uitgesloten.

Wijnand Kooijmans

Het college van burgemeester en wethouders gaat hiermee voorbij aan een motie die in juni 2014 werd aangenomen. Hierin werd de plaatsing van windmolens uitgesloten. Voor het project trekt het college in totaal twintigduizend euro uit. De gemeenteraad hoeft geen besluit meer te nemen en wordt alleen per brief over de plannen geïnformeerd.

KADERS Bij de voorbereidingen is wel overwogen de gemeenteraad te vragen kaders te stellen voor de grootschalige opwek van energie. Maar uiteindelijk is het college van mening dat het stellen van kaders beperkend kan werken. Inzet is dat voorstellen vanuit de burgers en bedrijven komen. Nadat de raad inzicht heeft in het maatschappelijk draagvlak staat het de leden vrij kaders te stellen aan potentiële ontwikkelingen.

BEWUSTWORDING De gemeente heeft als doelstelling in 2030 energieneutraal te zijn. Beseft wordt dat dit een erg ambitieus streven is wat veel vraagt van bewoners, ondernemers en de gemeente zelf. De ruimtelijke impact van de benodigde grootschalige duurzame energieopwekking is groot, zo zegt wethouder Jan van Eijsden. ,,Maar bij veel mensen 'leeft' de doelstelling nog niet. Om de maatschappij verder in beweging te brengen is bewustwording rond dit thema cruciaal. We denken aan het maken van een 'Jip en Janneke filmpje' waarin uitleg wordt gegeven over de opgave waarvoor wij als gemeente Ermelo staan."

PLATFORM Er komt een online platform waarop mensen informatie kunnen ophalen en inzicht krijgen in data-kaarten. Ook biedt het platform mogelijkheden om vragen te stellen (die worden beantwoord) en voorstellen aan te dragen. Ook kan het platform worden gebruikt bij de uitvoering van projecten. Uit onderzoek tot nu toe blijkt dat grootschalige zon- en windprojecten op korte termijn de grootste duurzame energie kunnen leveren. Ook dat maakt, zo geeft het college dat het noodzakelijk is windenergie bij het verdere onderzoek naar grootschalige opwek niet op voorhand uit te sluiten.

Ook wordt ingezet op de komst van energieateliers. Hierin moeten belanghebbende bedrijven en burgers samen op zoek gaan naar concrete grootschalige energieopwekkingsprojecten. In het westelijk deel van Ermelo zijn al een groot aantal potentiële locaties geïnventariseerd waar dergelijke projecten kunnen worden gerealiseerd.

VOOR DE ZOMER De verwachting is dat de wens het maatschappelijk draagvlak te vergroten in totaal zo'n vier maanden in beslag neemt. Voor de zomer kan de raad dan het resultaat worden voorgelegd en een voorstellen hoe verder moet worden gegaan om de gemeentelijke doelstellingen te halen. Het is dan ook aan de raad al of niet akkoord te gaan met plannen voor het plaatsen van windmolens. In het verleden heeft de provincie Gelderland aangegeven op Strand Horst mogelijkheden te zien voor de plaatsing van windmolens. De gemeenteraad nam toen fel stelling tegen de plaatsing van windmolens.