• Volgende zomer moet op dit braakliggende terrein bij de 'bolletjesrotonde' een migrantenhotel verrijzen.

    Harry Schipper

Woonplan voor gastarbeiders

HARDERWIJK Er komt nog voor het einde van dit jaar een plan van aanpak hoe in de gemeente Harderwijk adequate huisvesting wordt gerealiseerd voor arbeidsmigranten. En hoeveel wooneenheden nodig zijn. En ook hoe voorkomen kan worden dat gewone woningzoekenden hinder ondervinden bij hun zoektocht naar een woning doordat het aanbod beperkt wordt door verhuur aan gastarbeiders.

Harry Schipper

Dat besliste de gemeenteraad, nadat de VVD-fractie bij monde van Menno Doppenberg met een motie opnieuw aandacht had gevraagd om in de toekomst huisvestingsproblemen en woningnood voor arbeidsmigranten te voorkomen. De motie werd mede ingediend door Harderwijk Anders, CDA, SGP en Gemeentebelang en kreeg steun van ChristenUnie en D66.

WACHTLIJST Doppenberg en zijn fractiegenoten vrezen dat een toename van het aantal arbeidsmigranten – 'er komen de komende jaren enkele tienduizenden naar Nederland, waarvan een deel zich ook in deze regio wil vestigen'- ervoor zorgt dat deze doelgroep woningen betrekt die zijn bedoeld voor starters en huurders die nu nog op een wachtlijst staan. De indieners van de motie vinden het ook onwenselijk dat starters en huurders op een wachtlijst langer op een beschikbare woning moeten wachten, omdat deze worden bewoond door migranten of gekocht worden door investeerders en deze weer verhuren aan arbeidsmigranten.

POLEN-HOTELS ,,We krijgen geluiden uit de samenleving dat mensen bang zijn dat hun zoektocht naar een woning nóg langer gaat duren omdat de beperkt beschikbare woningen bezet gaan worden door arbeidsmigranten", motiveerde Doppenberg de gedachte achter de motie. Tegelijkertijd wil hij ook overlast van grootschalige 'Polen-hotels' voor omwonenden in woonwijken voorkomen. Juist enkele dagen geleden onthulde dagblad De Stentor dat er plannen bestaan voor de bouw van een migrantenhotel langs de Harderwijkerweg, tussen de 'bolletjes-rotonde en de Fokko Kortlanglaan. De nieuwbouw zou plaats moeten bieden aan zo'n honderdvijftig à tweehonderd migranten.

SUGGESTIEF PvdA-raadslid Laurens de Kleine plaatste vraagtekens bij de suggestie dat er ook woningcorporaties zijn die sociale huurwoningen verhuren aan mensen die niet op de wachtlijst staan. Hij stelde dat ondernemers die arbeidsmigranten gebruiken, zelf verantwoordelijk zijn voor hun huisvesting. En hij verwierp de suggestie dat mensen uit andere landen hier woningen betrekken die bedoeld zijn voor andere groepen die op de wachtlijst staan. Zijn fractie stemde daarom tegen de motie. Ook GroenLinks-raadslid Yvonne Klein Rouweler stemde tegen, omdat haar partij tegen het problematiseren van groepen is en het aanwijzen ervan als probleemveroorzakers.

De gemeente laat het plan, dat zo'n 20.000 euro gaat kosten, opstellen door een extern bureau. Dat gebeurt in samenspraak met betrokken partijen als werkgevers en de migranten.