• Wijnand Kooijmans

Nieuw college: Mes in besluit nieuw te bouwen zwembad

ERMELO Het mes gaat in het besluit rond het nieuw te bouwen zwembad dat moet dienen als vervanging van Calluna. Dat werd duidelijk tijdens de presentatie van het nieuwe college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Het recreatieve deel voert niet langer de boventoon en ook worden er geen speelse voorzieningen aangebracht. Argument is dat de financiële onderbouwing te onzeker is en ook de geraamde exploitatiekosten een te groot beslag leggen op de gemeentebegroting. Volgens Progressief Ermelo (PE), BurgerBelangen Ermelo (BBE), SGP en VVD komt die toch al onder druk te staan omdat, volgens de huidige prognoses in 2022 een tekort ontstaat van 2,8 miljoen euro.

Naast de vier wethouders werd ook het coalitieakkoord Dichterbij gepresenteerd. Dat moet uiteindelijk uitmonden in een raadsakkoord. Bij de opstelling daarvan willen de vier partijen ook het CDA en ChristenUnie betrekken, maar nadrukkelijk ook inwoners, ondernemers en instellingen. Met aan de laatsten de boodschap dat uiteindelijk het de gemeenteraad is die beslissingen moet nemen.

PORTEFEUILLE Laurens Klappe (PE) ruilt na acht jaar de portefeuille sociaal domein in voor ruimtelijke ordening en de omgevingswet. Wouter Vogelsang (BBE) gaat de financiën beheren en neemt mobiliteit voor zijn rekening. Leo van der Velden (SGP) krijgt economie, openbare werken en duurzaamheid in zijn portefeuille, Hans de Haan sociaal domein en toerisme en recreatie. De wethouders krijgen daarnaast aandachtsgebieden die niet tot hun portefeuille behoren.

Voor De Haan is dat bijvoorbeeld Markt 2.0, voor Van der Velden is dat Calluna en voor De Haan Strand Horst. Klappe gaat zich bezighouden met De Dialoog en bedrijventerrein Kerkdennen. De projectwethouders werken samen met de portefeuillehouders die uiteindelijk wel het laatste woord hebben.

DOELSTELLING Duidelijke doelstelling is de gemeenteraad weer de leidende rol te geven als belangrijkste orgaan binnen de gemeente. Dat maakt ook dat een akkoord op hoofdlijnen is gesloten waarin geen zaken onherroepelijk zijn vastgelegd. Of het moet de zondagssluiting van winkels zijn, waaraan de komende vier jaar niet mag worden getornd.

Nadrukkelijk willen de partijen de komende tijd prioriteit geven aan woningbouw. Uit de cijfers blijkt dat er vooral een grote achterstand is als het gaat om woningen voor jongeren en starters. Dat maakt dat minder snel wordt gekozen voor de bouw van de traditionele eengezinswoningen. Gekeken wordt ook naar de rol die vakantieparken hierin kunnen vervullen.

WINKELGEBIED Het winkelgebied moet, zo vinden de vier, aantrekkelijker worden gemaakt. Dat door een gevarieerder aanbod en een concentratie rond het centrumwinkelgebied. Gekeken moet worden waar nog mogelijkheden zijn om nieuwe bedrijven te vestigen nu Veldzicht bijna vol is.

Kerkdennen moet worden omgebouwd tot een bedrijventerrein met alleen lichte bedrijvigheid. Een oplossing wordt gezocht voor het lang parkeren van voertuigen. Er moet, zo wordt benadrukt, een nieuwe frisse wind door Ermelo gaan waaien.